Lihavõttepühade lugemiseks 50 piiblisalmi Jeesuse ülestõusmise kohta

FAKTID JA ELUKOHAD

Lihavõtted on siis, kui kristlased tulevad kokku, et meenutada Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmist. See on aeg, mis annab kristlikele usklikele lootust, et kui Jeesus ohverdati, andis Jumal lõpuks meie patud andeks. Siit leiate teavet Jeesuse ülestõusmist käsitlevate piiblisalmide kohta, mida saate nendel lihavõttepühadel lugeda. Piibli salmid Jeesuse ülestõusmisest
Foto: pixabay.com, @geralt-9301 (autori poolt muudetud)
Allikas: UGC

kristlased pidada lihavõtteid aasta kõige pühamaks päevaks. Igal aastal ei peeta puhkust samal päeval ja seda peetakse liikuvaks pidusöögiks. Hetkel on kõik kristlikud konfessioonid kuupäeva arvestamises ühel meelel. Ülestõusmispühi peetakse esimesel pühapäeval pärast esimest täiskuud, mis on 21. märtsil või pärast seda.Piibli salmid Jeesuse ülestõusmisest

Kas otsite ülestõusmispühade kohta piiblisalme? Siin on mõned allpool.Katoliku lihavõttepühade tsitaadid Piiblist

Loe ka

Pärast aastaid välismaal olles saab noormees lõpuks Ameerika kodanikuks, paljud tähistavad teda veebis Piibli salmid Jeesuse ülestõusmisest
Foto: pixabay.com, @jclk8888 (autori poolt muudetud)
Allikas: UGC

Kristlased peavad lihavõttepühade pühakirju kalliks, sest nad otsustavad uskuda Kristuse tegudesse. Kristlik usk on üles ehitatud vundamendile need pühad sõnumid . Siin on mõned lihtsad ülestõusmise piiblisalmid, mida iga kristlane peaks tundma.

 • Apostlite teod 3:15: Sa tapsid elu looja, aga Jumal äratas ta surnuist. Oleme selle tunnistajad.
 • Apostlite teod 4:33: Apostlid jätkasid suure jõuga tunnistust Issanda Jeesuse ülestõusmisest. Ja Jumala arm mõjus neis kõigis nii võimsalt.
 • Johannese 11:25: Jeesus ütles talle: Mina olen ülestõusmine ja elu. See, kes minusse usub, elab, isegi kui ta sureb.
 • Markuse 15:32: Las see Messias, see Iisraeli kuningas, laskugu ristilt alla, et me näeksime ja usuksime. Ka temaga koos risti löödud kuhjasid tema peale solvanguid.
 • Roomlastele 8:34: Kes siis on see, kes hukka mõistab? Mitte keegi. Kristus Jeesus, kes suri, veelgi enam, kes äratati ellu, on Jumala paremal käel ja palub ka meie eest.
 • Efeslastele 1:20: Ta pingutas, kui ta Kristust surnuist üles äratas ja ta taevastesse oma paremale käele pani.
 • Filiplastele 2:8 Ja nähtuna mehena, alandas ta end, saades sõnakuulelikuks surmani, ristisurmani!
 • Koloslastele 1:13-14: Sest tema on meid päästnud pimeduse võimu alt ja toonud Poja kuningriiki, keda Tema armastab, 14 kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.
 • Filiplastele 3:20–21: Aga meie kodakondsus on taevas ja sealt me ​​ootame Päästjat, Issandat Jeesust Kristust, kes muudab meie alandliku ihu oma aulise ihu sarnaseks väega, mis võimaldab tal isegi alluda. kõik asjad endale.
 • Matteuse 28:5-7: Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes löödi risti. Teda ei ole siin; ta on tõusnud, nagu ta ütles. Tule ja vaata kohta, kus ta lamas. Siis minge kiiresti ja öelge tema jüngritele, et ta on surnuist üles tõusnud ja läheb teie ees Galileasse. Seal sa näed teda. Nüüd ma olen teile öelnud.
 • Luuka 24:5-7: Naised kummardasid oma ehmatusest näoga maani, aga mehed ütlesid: 'Miks te otsite elavat surnute seast?' Teda ei ole siin; ta on tõusnud! Pidage meeles, kuidas ta teile rääkis, kui ta oli veel teie juures Galileas. Seetõttu tuleb Inimese Poeg anda patuste kätte, lüüa risti ja kolmandal päeval üles äratada.

Loe ka

Ohverdasin kõik tema nimel – GH Man ütles pärast 15 aastat, et laps ei olnud tema nutuLihavõttepühade piiblisalmid lastele

 Piibli salmid Jeesuse ülestõusmisest
Foto: pixabay.com, @congerdesign (autori poolt muudetud)
Allikas: UGC

Ka lastele tuleks õpetada piiblisalme surnute ülestõusmise kohta. See on hea alus nende kristlusele ja usule Jeesuse surma ja ülestõusmisesse. Allpool on ülestõusmispüha pühakirjakohad, mida on lastele lihtne mõista.

 • Johannese 3:16: Sest nii on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainukese Poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
 • Johannese 11:25: Jeesus ütles talle: Mina olen ülestõusmine ja elu. See, kes minusse usub, elab, isegi kui ta sureb.
 • Johannese 14:6: Jeesus vastas: Mina olen tee ja tõde ja elu. Keegi ei tule Isa juurde muidu kui minu kaudu.
 • 1. Peetruse 1:3: Kiitus olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa! Ta on meid uuesti sünnitanud elavasse lootusesse Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise kaudu oma suures halastuses.
 • Matteuse 28:6: Teda pole siin; ta on tõusnud, nagu ta ütles. Tule ja vaata kohta, kus ta lamas.
 • 1. Korintlastele 15:3-4: Sest selle, mida ma sain, andsin ma teile esmatähtsaks edasi: et Kristus suri meie pattude eest vastavalt Pühakirjale, et ta maeti, et ta tõusis üles kolmandal päeval pühakirja järgi. Pühakirjad.
 • 1. Korintlastele 15:20: Aga Kristus on tõepoolest surnuist üles äratatud, nende esimene vili, kes on magama jäänud.
 • 2. Korintlastele 5:17: Seega on uus loodu tulnud, kui keegi on Kristuses. Vana on läinud; uus on kohal!
 • Roomlastele 10:9: Kui sa kuulutad oma suuga, et Jeesus on Issand, ja usud oma südames, et Jumal on ta surnuist üles äratanud, siis sind päästetakse.
 • 1 Tessalooniklastele 4:14: Me usume, et ta suri ja tõusis üles, seega usume, et Jumal toob koos Jeesusega need, kes on temas magama jäänud.
 • Markuse 16:5-6: Kui nad hauakambrisse sisenesid, nägid nad valgesse rüüsse riietatud noormeest paremal pool istumas ja ehmusid. Ärge kartke. Otsite Jeesust Naatsaretlast, kes löödi risti. Ta on tõusnud! Teda ei ole siin. Vaadake kohta, kuhu nad ta panid.
 • Luuka 23:46-47: Isa, ma annan oma hinge sinu kätte. Kui ta seda oli öelnud, hingas ta hinge. Siis, nähes, mis oli juhtunud, kiitis väepealik Jumalat ja ütles, et see on õige mees.
 • Matteuse 20:18-19: Me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja seaduseõpetajate kätte. Nad mõistavad ta hukka 19 ja annavad ta paganate kätte, et teda mõnitada, piitsutada ja risti lüüa. Siis kolmandal päeval äratatakse ta ellu!

Loe ka

Kui sa sured ja hambad on otsas, murrame need haamriga - avab surnukuurimees oma tööstPiibli salmid usklike ülestõusmisest

 Piibli salmid Jeesuse ülestõusmisest
Fotod: pixabay.com, @jeffjacobs (autori poolt muudetud)
Allikas: UGC

Lihavõttepühade salmid Piiblis räägivad Jeesusest kui ohvritallest. Samuti pakuvad nad kristlastele lootust, et pärast surma on elu. Siin on mõned ülestõusmise pühakirjakohad.

 • Johannese 11:25-26: Mina olen ülestõusmine ja elu; kes usub minusse, elab ka siis, kui ta sureb, ja igaüks, kes elab ja usub minusse, ei sure kunagi. Kas sa usud seda?
 • Luuka 20:35-36: Aga need, keda peetakse vääriliseks jõudma sellesse ajastusse ja surnuist ülestõusmisse, ei abiellu ega abiellu; sest nad ei saa enam isegi surra, sest nad on nagu inglid ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.
 • Taaniel 12:3: Need, kellel on mõistus, säravad eredalt nagu taevalaotuse sära, ja need, kes juhivad paljusid õigusele, nagu tähed igavesti ja igavesti.
 • Johannese 5:24-25: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna, see usub Teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ja ta ei tule kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja nüüd on käes, mil surnud kuulevad Jumala Poja häält ja need, kes kuulevad, jäävad ellu.
 • Rooma 6:5: Sest kui me oleme Temaga ühinenud Tema surma sarnasusega, oleme kindlasti ka Tema ülestõusmise sarnased.
 • Johannese 6:39: See on Tema tahe, kes mind on saatnud, et ma kõigest, mis ta on mulle andnud, ei kaota midagi, vaid tõstan selle üles viimsel päeval.
 • Apostlite teod 26:23: Kristus pidi kannatama ja oma surnuist ülestõusmise tõttu kuulutaks esimesena valgust nii juudi rahvale kui ka paganatele.
 • Roomlastele 6:9: Kui me nüüd oleme surnud koos Kristusega, siis me usume, et elame ka koos Temaga.
 • 1. Korintlastele 15:20-23: Nüüd on Kristus surnuist üles äratatud, nende esimene vili, kes magab. Sest kuna inimese kaudu tuli surm, siis inimese kaudu tuli ka surnute ülestõusmine. Seetõttu, nagu Aadamas, kõik surevad ja tehakse elavaks Kristuses.
 • 1. Korintlastele 6:14: Jumal ei ole mitte ainult äratanud Issandat, vaid äratab oma väe läbi ka meid.
 • 1. Korintlastele 15:49: Nii nagu me oleme kandnud maise kuju, kanname ka jumalikku kuju.

Loe kaRõõm kui inimene võidab vähi päevi pärast selle diagnoosi saamist, ütleb inimestele, mida sellises olukorras teha

Piibli salmid surnute KJV ülestõusmisest

 Piibli salmid Jeesuse ülestõusmisest
Fotod: pixabay.com, @joyfruit (autori poolt muudetud)
Allikas: UGC

Siin on mõned pühakirjad surma, matmise ja ülestõusmise kohta King Jamesi versioonist. Nende hulka kuuluvad ka ülestõusmissalmid Vanas Testamendis püha piibel . • Luuka 24:5-6: Ja kui nad kartsid ja kummardasid oma näo maa poole, ütlesid nad: 'Miks te otsite elavat surnute seast?' Ta ei ole siin, vaid on üles tõusnud.
 • Johannese 5:25: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: tund tuleb ja on juba käes, mil surnud kuulevad Jumala Poja häält ja kes seda kuulevad, jäävad ellu.
 • Markuse 8:31: Ja ta hakkas neile õpetama, et Inimese Poeg peab palju kannatama ja olema vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt hüljatud ning tapetud ja kolme päeva pärast üles tõusma.
 • Markuse evangeelium 16:6: Ja ta ütles neile: 'Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretist, kes löödi risti; ta on üles tõusnud; teda ei ole siin: vaata paika, kuhu ta panid.
 • 1. Korintlastele 15:21: Sest kuna surm tuli inimese kaudu, siis inimese kaudu tuli ka surnute ülestõusmine.
 • Johannese 12:23-25: Ja Jeesus vastas neile, öeldes: 'Tund on kätte jõudnud, mil Inimese Poega tuleb kirgastada.' Tõesti, ma ütlen teile, kui nisutera ei kuku maasse ega sure, jääb see üksi, aga kui ta sureb, siis see kannab palju vilja. Seepärast kaotab see, kes oma elu armastab; ja kes vihkab oma elu siin maailmas, hoiab seda igaveseks eluks.
 • Roomlastele 6:4-5: Seepärast oleme me koos Temaga maetud ristimise läbi surma, et nii nagu Kristus on Isa auhiilguse läbi surnuist üles äratatud, nii ka meie elaksime uues elus. Kui meid on kokku istutatud tema surma sarnaseks, oleme ka tema ülestõusmise sarnaseks.
 • Luuka 20:36: Nad ei saa enam surra, sest nad on võrdsed inglitega; ja nad on Jumala lapsed, ülestõusmise lapsed.
 • 1. Korintlastele 15:26-27: viimane vaenlane, kes hävitatakse, on surm. Sest ta on kõik oma jalge alla pannud. Aga kui ta ütleb, et kõik on temale allutatud, siis on ilmselge, et ta on välja jäetud, kes kõik talle allutab.
 • Roomlastele 4:24-25: Aga ka meile, kellele see arvatakse, kui me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse; Kes vabastati meie süütegude eest ja tõsteti uuesti üles meie õigustamiseks.
 • Filiplastele 3:10: et ma tunneksin teda, tema ülestõusmise väge ja osadust tema kannatustes, olles tema surmaga sarnane.
 • Roomlastele 8:11: Aga kui teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb elavaks ka teie surelikud ihud oma Vaimuga, kes teis elab.
 • Johannese 6:40: Ja see on selle tahtmine, kes mind on saatnud, et igaühel, kes näeb Poega ja usub temasse, oleks igavene elu ja ma äratan ta üles viimsel päeval.
 • Matteuse 27:53: Ja tuli pärast ülestõusmist haudadest välja, läks pühasse linna ja ilmus paljudele.
 • Iiob 19:25: Sest ma tean, et mu lunastaja elab ja et ta seisab viimsel päeval maa peal.

Loe ka

Minu annetatud inkubaator päästab elusid – uhkustab Okudzeto Ablakwa rõõmsaltPiibli salmid Jeesuse ülestõusmisest sisaldavad häid uudiseid Kristuse ülestõusmise kohta. Lisaks tuletavad salmid meile meelde Jumala armastust ja tõotust inimkonnale.

Yen.com.gh jagatud 150+ häid lihavõttepühi ja soovib ülestõusmispühade kaardile kirjutada. Sõnad, mis on hoolikalt koostatud ja saaja vajadustele kohandatud, teevad alati imesid. Ükskõik, millise sõnumi saadate, on see suurepärane viis anda oma lähedastele teada, et mõtlete neile.

Soovid on lihtne viis armastuse jagamiseks ja inspireerimiseks. Lugege neid häid lihavõttetervitusi ja jagage neid oma lähedastega.